Opis współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują technologię informacyjną w projektach realizowanych wspólnie z partnerami w Polsce jak i za granicą 

 

Opis współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi


 

Prezentacja multimedialna

 

Szkoła z klasą 2.0

Program prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą, miał na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Pomagał rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. "Szkoła z klasą 2.0" w gimnazjum realizowana była w roku szkolnym 2010/2011. W projekcie uczestniczyło czworo nauczycieli wraz ze swoimi uczniami.

Projekt Zagrajmy o sukces

Realizacja projektu ZAGRAJMY O SUKCES prowadzonego przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS

"Dobrzy ludzie w czasach zła – Irena Sendlerowa, Jan Karski, Janusz Korczak”

Program „Dobrzy ludzie w czasach zła – Irena Sendlerowa, Jan Karski, Janusz Korczak” jest prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach projektu prowadzony jest blog, na którym umieszczane są informacje zebrane przez uczestników projektu. Jego celem jest poznanie przez uczniów biografii tych trzech wybitnych postaci oraz zasad, jakimi kierowali się w swoich działaniach. W projekcie uczestniczy 16 uczniów. Blog znajduje się pod adresem: http://blogiceo.nq.pl/annopolprojekt/

Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK.

Od 2005 roku współpracujemy z organizatorami  Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce wspierając akcję lokalnie zarówno wśród uczniów i nauczycieli, ale także rodziców i społeczności lokalnej. W ramach współpracy włączamy się co roku w akcję Dzień Bezpiecznego Internetu. Promujemy bezpieczne korzystanie z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży. Nasze inicjatywy zgłaszane są i publikowane poprzez stronę internetową akcji www.saferinternet.pl   

Współpraca z olskim Towarzystwem Informatycznym (PTI) oraz Polskim Biurem ECDL.

Dzięki podpisanemu przez szkołę w styczniu 2004 r. W ramach współpracy, uczniowie mogą zdawać w naszej szkole egzaminy, podejmowane są działania popularyzujące ideę ECDL nie tylko w środowisku szkolnym, ale i lokalnym.

Dzięki tej współpracy Polskie Biuro ECDL rokrocznie jest fundatorem nagród Szkolnego Konkursu Informatycznego.

Od stycznia 2010 roku w szkole istnieje Certyfikowane Laboratorium Edukacyjne, w którym odbywają się egzaminy ECDL.

 

 Młodzieżowa Akademia Równych Szans w Annopolu

W latach 2008 - 2010 (1.09.2008 do 30.06.2010 r.) realizowany był  projekt Młodzieżowa Akademia Równych Szans w Annopolu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt realizowały sieciowo cztery szkoły z terenu gminy Annopol: gimnazjum w Annopolu, szkoła podstawowa w Annopolu, szkoła podstawowa w Grabówce i w Kosinie.

Działania obejmowały dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:
z języka angielskiego, ICT, nauk matematyczno - przyrodniczych oraz rozszerzanie oferty o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem zawodowym.

Zakupiono, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy. Są to m.in.: projektory multimedialne, aparaty cyfrowe, tablica interaktywna, programy komputerowe.
Projekt jest animacją wyższej uczelni. Koła zainteresowań rozwijające talenty uczniów odbywają się na:

Katedrze Europejskich Umiejętności Komputerowych,
Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym,
Katedrze Języka Angielskiego,
oraz na Katedrze Doradztwa Zawodowego.

W zajęciach uczestniczy 160 uczniów, w tym: Akademia (gimnazjum)  60 uczniów, Filia Annopol  40, Filia Grabówka 30, Filia Kosin  30 uczniów.


 

Dzień Wiosny w Europie

Gimnazjum w Annopolu od kilku lat uczestniczy w kampanii "Dzień Wiosny w Europie", koordynowanej przez European Schoolnet w imieniu Komisji Europejskiej. W ramach kampanii Dnia Wiosny w Europie szkoła rezerwuje w swoim kalendarzu jeden do kilku dni na organizację wydarzenia związanego z debatą, interakcją i refleksją na tematy europejskie. Dzień Wiosny w Europie stanowi okazję dla młodych obywateli europejskich do publicznego wyrażenia swoich poglądów na forum europejskim.

Dzień Wiosny w Europie 2007
Uczniowie zapoznani zostali z funkcjonowaniem instytucji unijnych, procesami legislacyjnymi oraz programami wsparcia finansowego dla członków wspólnoty. Po korytarzach szkoły chodzili reporterzy, do których każdy mógł wyrazić swoje zdanie na temat integracji Europy.

Dzień Wiosny w Europie 2006.
Nasze Gimnazjum w 2006r po raz drugi wzięło udział w projekcie "Dzień Wiosny w Europie". W jego realizację zaangażowana została młodzież całej szkoły wraz z nauczycielami. Na ten dzień budynek został udekorowany plakatami i flagami państw członkowskich UE. Spotkanie rozpoczęło się od pokazów prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczniów na temat etapów integracji europejskiej. Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Annopolu. Po zakończeniu pokazu urzędnik miejski zapoznał uczniów z programami finansowymi Unii Europejskiej zwracając szczególną uwagę na wykorzystanie ich w naszej gminie wskazując konkretne inwestycje jakie zostały przeprowadzone. Po tej części spotkania - teoretycznej rozpoczęła się prawdziwa zabawa pod hasłem "Unia Europejska na wesoło", którą poprowadziła sama młodzież należąca do samorządu uczniowskiego. Każda klasa miała zaprezentować przygotowany wcześniej program na temat konkretnego państwa należącego do struktur unijnych. Prezentacje miały wskazać z czym i kim kojarzą się nam członkowie Unii. Młodzież szczególną uwagę zwracała na kulturę i tradycję różnych części Europy. Wskazując stroje, charakterystyczne potrawy czy tańce przybliżała wspólne wartości dla społeczeństw europejskich.          

Przez cały dzień w szkole działał punkt informacyjny, w którym młodzież dzieliła się swoją wiedzą na różne tematy związane z UE. Najwięcej dyskusji toczyło się w sprawach możliwości kontynuowania nauki i pracy w państwach unijnych. Zainteresowanym rozdawano foldery i broszury.

Sprawozdanie z realizacji zostało umieszczone na www.sprinday2006.org

Dzień Wiosny w Europie 2005.
17 marca 2005r. Młodzież przygotowała prezentacje poszczególnych państw, ich kulturę i tradycję. Uczniowie
w ciekawy sposób zapoznani byli z charakterystycznymi dla danego kraju strojami i potrawami. Uczniowie mogli uczestniczyć aktywnie w pokazach oraz w degustacji potraw.
O godz. 10.00 odbył się Ogólnoszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Znaczna grupa osób wykazała się gruntowną wiedzą w temacie Unii. Najlepsi zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.
Odbywały się również projekcje prezentacji multimedialnych poświęconych Konstytucji Europejskiej i roli Polski w Unii Europejskiej przygotowanych przez uczniów gimnazjum.
Dużym powodzeniem cieszyła się również loteria fantowa.

Sprawozdanie z realizacji zostało umieszczone na www.futurum2005.eun.org

 

bullet

Udział w innowacyjnym projekcie edukacyjnym Interkl@sy "Notebook dla Aktywnego Nauczyciela".

Nauczyciel wziął udział w innowacyjnym projekcie edukacyjnym Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa ?Notebook dla Aktywnego Nauczyciela? realizowanym w okresie od 01.12.2006r do 18.01.2008r. Efektem są m.in. publikacje nauczycieli i wzrost zainteresowania ofertą edukacyjną Portalu. W styczniu 2008r. został Szkolnym Koordynatorem Interkl@sy.

 

bullet

Uczestnictwo w projekcie pilotażowego wdrożenia pakietu dydaktycznego do nauczania algorytmiki i programowania.

W ramach programu Otwarta Szkoła podjęliśmy się udziału w pilotażowym projekcie  ?Pakiet dydaktyczny? do nauczania podstaw algorytmiki i programowania. Jest  on jednym z programów Otwartej Szkoły, których celem jest upowszechnianie i wspieranie korzystania z nowoczesnych i legalnych technologii teleinformatycznych w edukacji. Program stanowi jeden z filarów realizowanego w kraju wieloletniego programu edukacyjnego ?Partnerstwo dla Przyszłości?, który został zainicjowany 15 października 2003 roku. Program sprzyja nadawaniu europejskiego wymiaru systemowi kształcenia w kraju i wspierania Edukacji informatycznej poprzez akcentowanie jej jakości i innowacyjności.  Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach. Podczas z zajęć korzystali z e-podręcznika, oraz mogli oglądać prezentacje multimedialne z wykorzystaniem projektora multimedialnego.

bullet

Współpraca z ośrodkiem edukacyjnym OSI CompuTrain S.A.

Współpraca z ośrodkiem edukacyjnym OSI CompuTrain S.A. w ramach programu Intel. Nauczanie ku przyszłości. W ramach tej współpracy zrealizowano 3 szkolenia po 40 godzin każde. Razem przeszkolonych zostało 27 nauczycieli z terenu całej gminy.

 

bullet

Uczestnictwo w programie ?Partnerstwo dla Przyszłości

Współpraca z firmą Microsoft sp z o.o.

      Współpraca z firmą Microsoft sp z o.o. w ramach programu Otwarta Szkoła. Celem inicjatywy jest  m.in. propagowanie edukacji wspieranej przez technologię, a także propagowanie i upowszechnianie opracowań dydaktycznych tworzonych w ramach programu Partnerstwo dla Przyszłości.

Efektem współpracy jest pozyskanie dla szkoły takich pozycji jak:

-    multimedialne i interaktywne szkolenia;

-    opracowania dydaktyczne tworzone w ramach programu PdP;

-    artykuły techniczne dla administratorów szkolnych pracowni komputerowych,

-    systematycznie tworzoną bazę wiedzy w HelpDesku;

-    multimedialne dokumentacje konferencji i wydarzeń związanych z oświatą i programem PdP.

 


 

bullet

Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

W roku 2003 Publiczne Gimnazjum w Annopolu nawiązało współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Polegała ona na przeprowadzeniu trzech szkoleń komputerowych dla rolników. Razem przeszkolonych zostało 27 osób.

 W ramach tej współpracy szkoła pozyskała komputer z oprogramowaniem i drukarkę.