Czym jest profilaktyka?

Każda szkoła zobowiązana jest realizować program wychowawczo –profilaktyczny, a więc podejmować szereg różnorodnych działań, które będą kształtowały właściwe postawy wśród dzieci i młodzieży oraz służyły przeciwdziałaniu ryzykowanym zachowaniom.Profilaktyka to świadome działania na jednostki lub grupy społeczne mające na celu zapobieganie różnorodnym problemom zanim one wystąpią. Do działań profilaktycznych zalicza się również identyfikowanie jednostek i grup zagrożonych w celu podejmowania interwencji we wczesnej fazie powstawania zachowań ryzykownych lub problemowych.
Profilaktyka z definicji jest działaniem uprzedzającym a nie naprawczym. Do działań profilaktycznych nie należą na przykład różne formy terapii uzależnień.


Profilaktyka uzależnień ma na celu ograniczenie rozmiarów uzywania lub nadużywania substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne, leki) oraz zapobieganie różnorodnym szkodom zdrowotnym i społecznym, które są z tym związane , takim jak: groźne choroby, infekcje, wypadki drogowe, zatrucia, przedawkowanie, uzależnienia, niepełnosprawność, marginalizacja, konflikty z prawem, problemy młodych ludzi w nauce i inne destrukcyjne lub szkodliwe czyny popełniane pod wpływem substancji psychoaktywnych oraz w związku z nimi.

Profilaktyka problemów behawioralnych obejmuje np. nadużywanie Internetu, komputera lub telefonu, problemowy hazard.

Profilaktyka problemów i zaburzeń psychicznych obejmuje przeciwdziałanie m.in. zaburzeniom zachowania, depresji, samobójstwom.

Profilaktyka uzależnień, problemów psychicznych i behawioralnych polega na:
- eliminowaniu lub redukowaniu wpływu znaczących czynników ryzyka uzywania i nadużywania substancji psychoaktywnych i problemów behawioralnych/problemów zdrowia psychicznego;
- osłabieniu/kompensowaniu zagrożeń (czynników ryzyka) poprzez działanie czynników chroniących/
Kontrolowanie czynników ryzyka jest tym, co odróżnia profilaktykę od promocji zdrowia, a także tym, co wyróżnia działania profilaktyczne spośród szerokiego spektrum oddziaływań nastawionych na socjalizację i wychowanie młodego pokolenia.

Źródło: Standardy profilaktyki, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2016
Wersja elektroniczna dostępna na stronie www.kbpn.qov.pl

 

Szukaj